Кратко представяне на процедурите, които предстои да бъдат обявени

Кратко представяне на процедурите, които предстои да бъдат обявени

2 Септември 2016,

Кратко представяне на процедурите, които предстои да бъдат обявени:

Национални програми

1.Процедура: „Подпомагане на  научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ към ИАНМСП.

Основна цел: насърчаване на научноизследователска и развойна дейност и повишаване на конкурентоспособността на предприятията . процедурата ще стартира на 30.09.2016 а документи ще могат да се подават до 17.30 на 31.10.2016

2.Процедура: „Развитие на клъстери в България” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основната цел: е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.

Към настоящия момент на разположение е проект на процедурата, отварянето на процедурата е предвидено за септември.

3.Процедура: „Развитие на социално предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”.

Основната цел: е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Отварянето на процедурата  е предвидено за септември/октомври

Програми за трансгранично сътрудничество

  1. Програма: „Черноморски басейн 2014-2020” – Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество

Основната цел: да подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез дейности по две тематични специфични цели: „Бизнес и развитие на МСП“, и „Опазване на околната среда, както и за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране“

Към настоящия момент на разположение е проект на документацията, отваряне на програмата е предвидено за октомври.

Отворени покани към ОФ „Пловдив 2019” :

Покана за проекти  в програмата на „Пловдив 2019”

Поканата има за цел да обогати програмата, заложена в апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата, с нови идеи и партньорства. С крайни срокове 10.10.2016 и 10.12.2016

Покана за проекти към Апликационнат книга на „Пловдив 2019”

Насочена към организации и физически лица да представят детайлни проекти на базата на идейните предложения, заложени в апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 г с краен срок до 10.12.2016