Спечелени и изпълнени проекти

БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Подобряване на производствения капацитет в МСП
Договор BG16RFOP002-2.001-0799
Наименование на проектното предложение: Повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на „Еф Джи България“ ЕООД
Общ бюджет: 232 010,00 лева
БФП – 70 % 162 406.96 лева
Реализирани дейности: -Доставка на машини за производство на пружини – 2 бр.; -Доставка на фурни – 2 бр.;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 05.07.2016 - 12.09.2017
БЕНЕФИЦИЕНТ „МАРЦИА БАГС“ ООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Подобряване на производствения капацитет в МСП
Договор BG16RFOP002-2.001-0798
Наименование на проектното предложение: Инвестиции за устойчив растеж
Общ бюджет: 614 349.6 лева
БФП – 70 % 368 609.80 лева
Реализирани дейности: -Закупуване на машини и оборудване необходимо за производствени процеси
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 20.06.2016 -20.10.2017