Спечелени проекти в процес на изпълнение

БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП ОП „Иновации и конкурентоспособност“ „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Договор BG16RFOP002-2.002-0522
Наименование на проектното предложение: Развитие на управленския капацитет на "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите и система за
управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015
Общ бюджет: 125 500 лева
БФП – 70 % 87 500 лева
Реализирани дейности: -Закупуване и внедряване на ERP система;
-Закупуване и внедряване на хардуер;
-Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015;
-Ре-сертификацията на система за управление на качеството в съответствие с новата версия на БДС EN ISO 9001:2015;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 22.03.2017 - 22.09.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „БУЛЛТЕК“ ООД
Програма/Процедура ОП ОП „Иновации и конкурентоспособност“ „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Договор BG16RFOP002-2.002-0522
Наименование на проектното предложение: Развитие на управленския капацитет на „Буллтек“ ООД
чрез закупуване, внедряване и въвеждане в експлоатация
на иновативна интегрирана система за управление на бизнес процеси
и производство ERP и CRP
Общ бюджет: 240 000 лева
БФП – 70 % 168 000 лева
Реализирани дейности: -Разработване, въвеждане и сертифициране на система за
управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015;
-Закупуване, лицензиране и внедряване на Интегрирана система за
управление на бизнес процеси, отчетност и планиране на
производство ERP и CRP система;
-Закупуване и внедряване на хардуер;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 20.03.2017 – 20.09.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Добри и безопасни условия на труд
Договор BG05M9OP001-1.008-2471
Наименование на проектното предложение: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на
наетите работници и служители в „Дзобеле България“ ЕООД
Общ бюджет: 331 075 лева
БФП – 70 % 264 860 лева
Реализирани дейности: -Осигуряване на транспорт за наетите лица от и до
работно място за период от 12 мес.;
-Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие
на човешките ресурси в предприятието;
-Обучение на работниците и служителите за специфичните рискове на здравето;
-Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства;
Населено място на изпълнение на проекта: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 01.06.2017 – 01.12.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „СИКЮРИТИ ГРУП 3Д“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Добри и безопасни условия на труд
Договор BG05M9OP001-1.008-1026
Наименование на проектното предложение: Високо ниво на безопасност на труда и добра работна среда в Сикюрити груп 3 Д ООД
Общ бюджет: 135 993,00 лева
БФП – 70 % 135 993,00 лева
Реализирани дейности: -Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за
развитие на човешките ресурси в предприятието;
-Обучение на работници и служители;
-Закупуване на лични предпазни средства и специализирано
работно облекло.
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 15.08.2017 – 15.03.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСТ ФУТУРА БГ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия
Договор BG16RFOP002-3.002-0129
Наименование на проектното предложение: Повишаване на енергийната ефективност в КАСТ ФУТУРА - БГ ЕООД
Общ бюджет: 2 775 307,95 лева
БФП – 70 % 1 387 653,98 лева
Реализирани дейности: - Закупуване на автоматична линия за производство на
бифиларни термодвойки – бр.;
- Закупуване на влакнест лазер с дълги импулси – 3 бр.;
- Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматична система
за мониторинг, анализ и контрол на енергопотреблението;
- Въвеждане и сертифициране на Система за
енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 29.12.2017 - 29.06.2019
БЕНЕФИЦИЕНТ „БУЛЛТЕК“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-0377
Наименование на проектното предложение: Обучение на заетите лица в Буллтек ООД, гаранция за просперитет
Общ бюджет: 181 362,50 лева
БФП – 70 % 181 362,50 лева
Реализирани дейности: -Предоставяне на професионално обучение за придобиване
и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
-Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – Италиански език;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: ........
БЕНЕФИЦИЕНТ „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ EООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-
Наименование на проектното предложение: Обучение на наетите работници и служители в Дзобеле България ЕООД
Общ бюджет: 138 700,00 лева
БФП – 70 % 69 350,00 лева
Реализирани дейности: -Предоставяне на професионално обучение за придобиване
и/или повишаване на професионалната квалификация
на заети лица;
-Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица.
Населено място на изпълнение на проекта: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив
Период на изпълнение на проекта: .......
БЕНЕФИЦИЕНТ „МБМ МЕТАЛУЪРК“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-0309
Наименование на проектното предложение: „МБМ МЕТАЛУЪРК“ ООД
Общ бюджет: 105 425,00 лева
БФП – 70 % 105 425,00 лева
Реализирани дейности: -Предоставяне на професионално обучение за придобиване
и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица;
- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – Италиански език;
Населено място на изпълнение на проекта: Русе
Период на изпълнение на проекта: .......