Защо да инвестираме в България?

Защо да инвестираме в България:

 • Членство на страната в ЕС от януари 2007 година и НАТО, както и национална валута фиксирана към еврото;
 • Съществуващ Закон за насърчаване на инвестициите, който предоставя значителни инвестиционни стимули;
 • Данъчни облекчения, синхронизирани с европейското законодателството и продължава да се развива в тази посока; Политиката на страната работи в посока насърчаване на местния бизнес и привличане на капитали.
 • Международни спогодби – България има подписани действащи международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Административни облекчения – регистрацията на фирма в България отнема няколко дена. Изисква се минимален капитал от 1EUR. Фирмена регистрация по ДДС се извършва за по-малко от 10 дни;
 • Добро съотношение цена – качество на основните производствени фактори;
 • Високо квалифицирана, многоезична и ниско платена работна ръка;
 • Недвижими имоти – предлагат се много изгодни условия за наемане и продаване;
 • Географска локация – разположена на Балканския полуостров, между Европа и Азия, страната е чудесен избор за локализиране на бизнес. През нея преминават важни Европейски транспортни коридори : IV, VII, VIII, IX, Х;

Като членка на Европейския съюз, България заема своето място в Централна Източна Европа като притегателен център за чужди капитали. Причина за това са политическата и макроикономическа стабилност в комбинация с различни стимули за инвеститорите. През 2015 страната е класирана като третата най-перспективна в света за създаване на производство, според Cushman & Wakefield, в техния годишен индекс за позициониране на производство в развиващите се пазари. Регионът на град Пловдив е едно от най-предпочитаните места за инвестиции в България и неслучайно през 2014 г. градът бележи най-много чуждестранни инвестиции в производството. Град Пловдив притежава всички необходими дадености за развитие на бизнес – прекрасно местоположение, много добра логистична обвързаност, наличие на човешки потенциал и образователна инфраструктура, добре работеща и приветлива към бизнеса администрация.  Над 51% от икономиката на региона е съсредоточена в производството, с общо 70 000 заети. В тази част на България, Икономическа зона Тракия, се очертава като един от най-големите инвестиционни проекти на страната.

Полезна икономическа информация

С цел повишаване усвояването на средствата от ЕС и подпомагане на Националната програма за реформи, правителството на Република България и Световната банка подписаха Меморандум за разбирателство (МР) през януари 2012 г., като отбелязаха важна промяна в 20 годишното партньорството. Това е важна стъпка, предприета от правителството на България, която може да се възползва от опита на Световната банка за разработване и прилагане на стратегии и програми в редица сектори по оперативни програми , финансирани от структурните фондове на ЕС. На 1 септември 2015 г., вицепрезидента на Световната банка за Европа и Централна Азия – Cyril Muller и вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика – Томислав Дончев, подписаха нов меморандум за сътрудничество и партньорство в подкрепа на прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014-2020 период. Подписаният Меморандум за сътрудничество със Световната банка е естествено продължение на възможността за ползването на средства от ЕС.  Мерки за насърчаване на чуждестранните инвеститори:

В България има различни програми за насърчаване на заетостта, от които могат да се възползват както българските, така и чуждестранните инвеститори. Те могат да получават за известен период от време финансова помощ от Агенцията по заетостта за разкриване на работни места за безработни, лица с намалена работоспособност, лица над 50 годишна възраст, самотни родители; за поддържане и повишаване на квалификацията на работниците и служителите и др. Компаниите могат да ползват и данъчни облекчения при наемане на работа на трайно безработни лица, безработни лица над 50 годишна възраст, или с намалена работоспособност. Корпоративният данък може се преотстъпва изцяло или отчасти при наемане на работа на голям брой лица с увреждания, както и когато производствената дейност на предприятието се извършва единствено в общини с високо ниво на безработица. Някои социални разходи не се облагат с данъци.  Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, заели нови работни места, свързани с осъществени инвестиции в страната, е предвидено и в Закона за насърчаване на инвестициите за инвеститори, сертифицирани от Българска агенция за инвестиции.

Информация за сектор машиностроене, предимства на сектора

Към настоящия момент в сектор машиностроене работят над 50 000 души, като оборотът е в размер на  €1.03 млрд. Секторът е силно свързан и с други индустрии като електроника и електротехника.  Важна тенденция в сектора е репозиционирането на някои от производствените дейности (оборудване и монтаж) от развитите страни към по-евтините държави.

Основни подсектори:

Селскостопанско машиностроене – Подемно-транспортна техника – Производство на транспортни средства и части за тях – Тежко инвестиционно оборудване – Металорежещи и металообработващи машини – Хидравлични елементи и системи – Корабостроене и кораборемонт – Военно оборудване В Бранша „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение“ са заети 30.4 хил. души (5.8% от заетите в промишлеността)

Равнището на заплатите в сектора е над средното за страната – средномесечното възнаграждение 849 лв. В бранша „Производство на превозни средства, без автомобили“ са заети 4.7 хил. души (0.9% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е около средното за страната – средномесечното възнаграждение е 738 лв. Браншът „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“осигурява заетост на 12.7 хил. души (2.4% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е около средното за страната – средномесечното възнаграждение е 702 лв

Страната предлага квалифицирана работна ръка, излизаща от Техническите гимназии и университети:

 • 11% от студентите са записани в специалности, подходящи за нуждите на химическата и свързани индустрии;
 • 34% от учениците в професионални гимназии учат свързани специалности;
 • 43% от учениците в професионални гимназии в сектора са концентрирани в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора;

Българската образователна система е отлично съобразена с нуждите на сектора Транспортно оборудване и машиностроене.

 • 17% от завършващите са потенциално подходящи за индустрията;
 • Професионалните училища предлагат богато разнообразие от производствени специалности, подходящи за секторa;
 • Около 140 000 ученици в профeсионални училища;
 • През учебната 2013/2014 година в България има около 66 000 студенти в 22 университета и колежа, които изучават транспорт, машиностроене, електротехника и други свързани със сектора специалност;