По-качествени условия на труд чрез Министерство на Социалната политика и заетостта

По-качествени условия на труд чрез Министерство на Социалната политика и заетостта

17.12.2019

„Фонд условия на труд“ към Министерство на Социалната политика и заетостта финансира подобряване / ремонти / на съществуващ или нает сграден фонд и условия за труд на персонала.

Приемат се проектни предложения за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:

 • реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
 • внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
 • изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
 • изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
 • подобряване на санитарно- хигиенните условия;
 • обезопасяване на машини и съоръжения;
 • други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

Условия:

 • платени осигурителни вноски,
 • максимален срок за изпълнение на проекта до 12 месеца,
 • регистрирани трудови договори на ангажиран персонал,
 • липса на задължения в съответствие с Чл.87 от ДОПК,
 • съществуващ или нает сграден фонд.

Максималният размер на средствата за финансиране от Фонда е в размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. за малки, средни и големи предприятия.

За повече информация относно процедурата свържете се с нас!