Отворена процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Отворена процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

17.02.2020

Коя е програмата           Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

BG16RFOP002-1.022

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Каква е целта на процедурата Повишаване на иновационната дейност на българските предприятия, с цел внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или внедряване на иновация в бизнес процесите.

Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация

  • Информатика и ИКТ
  • Мехатроника и чисти технологии
  • Индустрия за здравословен живот и био-технологии
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

ВАЖНО: Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити към датата на кандидатстване (чрез лицензионен договор, разрешаващ използването на обекта на интелектуална собственост, договор за прехвърляне на ноу-хау и пр.)

Кой може да участва Допустими за кандидатстване са: търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство; микро, малки, средни и големи предприятия с минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.).
Кои са допустимите разходи Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

–         1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

–         2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта, които не трябва да надвишават 200 000 лева.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)

–         1) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. До 25% от общо заявените допустими разходи по проекта.

Колко е финансирането за проектното предложение Кандидатът избира един от два режима на подпомагане  „минимална помощ” или „регионална инвестиционна помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

При режим „минимална помощ“

-% на БФП  – 70%
минимална сума на БФП – 100 000 лв.;
максимална сума на БФП – 391 166 лв.

При режим „регионална инвестиционна помощ“

 

Категория предприятие Максимален интензитет  на помощта

Извън Югозападен регион

Максимален интензитет на помощта

В Югозападен регион

Минимална сума на БФП Максимална сума на БФП
Микро и малки предприятия 70% 45% 100 000лв 500 000лв
Средни предприятия 60% 35% 100 000лв 750 000лв
Големи предприятия 50% 25% 100 000лв 1 000 000лв

 

Допустими проекти в случай че се изпълняват при условията на режим „Регионална инвестиционна помощ” (Елемент А) Допустими са  проектни предложения, които осъществяват една от следните първоначални инвестиции:

•  създаване на нов стопански обект;

–     създаването на нова различна производствена единица, самостоятелно обособен обект, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект

•  разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;

–     вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи

•  диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект;

–      продукти с фундаментално нови характеристики, необхващащи незначително осъвременяване на продуктите.

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

–     модернизация на цялостния производствен процес.

Каква е продължителността за изпълнение на проекта до 18 /осемнадесет/ месеца
Какъв е срокът за подаване на проектните предложения Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.04.2020г.
Приоритизиране на проекти По настоящата покана приоритет ще бъде даден на:

–          проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и всички инвестиции (съгласно заявените разходи по Елемент А „Инвестиции“ от бюджета) се реализират на територията на тези области;

–          проекти, включващи дейности за внедряване на еко-иновации;

–          проекти, предвиждащи иновации защитени с валиден патент за изобретение, валидно свидетелство за регистрация или авторско право;

–          проекти на кандидати успешно реализирали иновативни продукти (стоки или услуги) или внедрили иновативни процеси на пазара през последните 3 години;

–          проекти, които се изпълняват в една от приоритетните тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за съответния регион