Мярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ със срок за приемане на заявленията от 30 ноември до 18 декември 2015г

Мярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ със срок за приемане на заявленията от 30 ноември до 18 декември 2015г

20 Октомври 2015,

Мярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ със срок за приемане на заявленията от 30 ноември до 18 декември 2015г

Мярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове,зеленчуци, мед, зърнени култури, растителни и животински масла, фуражи и др (съгл. Наредба 20 от 27.11.2015 за прилагане на мярка 4.2. от ПРСР)

Финансовите дейности се извършват за инвестиции свързани с: изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга; закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието; закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради и др.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро

Източник: www.dfz.bg