Консултациии

Дейности

Консултации на дружество
в България

Глобал Бизнес Груп е на разположение на клиентите в България за предоставяне на услуги свързани с консултиране при:

 • Подкрепа при преместване на производство в България, престуктуриране или учредяване на фирма в България
 • Изследване и подбор на удобни финансови инструменти
 • Консултации за действащи Европейски фондове и програми за България
 • Управление и контрол на търговски операции в България
 • Управление и контрол на търговски сделки за покупко – продажба
 • Преструктуриране и отдаване под наем на недвижими имоти
 • Придружаване и подпомагане на връзките с институциите

Преместване на производство

Консултации за действащи евро фондове

Преструктуриране на производство

Управление и контрол на търговски операции

Отдаване под наем на недвижими имоти

Изследване и подбор на финансови инструменти

Връзки с институциите
 

Управление и контрол на сделки за покупко/продажба

ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП

Какви инвестиции насърчава
България

Глобал Бизнес Груп се стреми да отговоримаксимално на нуждите и запитванията на клиентите си във връзка с ивестиране в България.

Предлагаме консултации за цялостно обслужване и осъществяване на анализи и препоръки във връзка с: инвестиционни намерения, учредяване на фирма в Българияпреместване на производство, сделки за покупко – продажба, отдаване на недвижими имоти под наем и други. Тези, които са  решили да създадат или преместят бизнес в България, следва да бъдат запознати с редица закони и възможности за осъществяването им.

Накратко представяме икономически сектори, които България насърчава и са приоритетни за нейното развитие.

Българското законодателство за инвестиции следва принципа на равнопоставеност на български и чуждестранни субекти: инвеститорите се третират еднакво, независимо от тяхната националност. Ограничения за стопанска дейност към чуждестранни лица може да има относно хазартни игри, обработка на тютюн, медицински научни изследвания.

За осъществяване на търговска дейност в България няма задължителна регистрация като търговец (изключение са някои сектори с лицензионен режим). Няма ограничение по отношение големината на чуждестранното участие в регистрираните в Република България форми на стопанска дейност.

Съществува насърчаване на чуждестранните инвестиции в определени отрасли: сертификати за клас Българското законодателство въвежда подхода на сертифициране на инвестициите.

В зависимост от размера на инвестицията, икономическия отрасъл и района на страната, в който тя се реализира, инвеститорът може да получи сертификат за клас инвестиция („клас А“ и „клас Б“) или сертификат за приоритетен проект.

Инвестициите, които получават сертификат за даден клас, са инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места. Те следва да отговарят на тези условия:

 • Свързани са със създаването на ново работещо предприятие, или разширяване на съществуващо такова или дейност.
 • Осъществяватсе в някоя от тези икономически дейности: • индустриален сектор: преработваща промишленост; • сектора на услугите: високотехнологични дейности в областта на информационните технологии и услуги,  научноизследователска и развойна дейност и професионални дейности в централни офиси,  образование,  хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване,  складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта.
 • Приходите от инвестицията трябва да са минимум 80% от общите приходи на предприятието.
 • Инвестицията следва да се поддържа минимум 5 години, а ако предприятието е малко или средно – 3 години.
 • Инвестицията да се извърши за период от 3 години.
 • В един обект да не са под минималния размер от 20 млн. лв. за клас А и 10 млн. лв. за клас Б. Прагът може да бъде минимизиран в региони със слаба икономика, както и в такива във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката и в сектора на услугите.
 • Минимум 40% от приемливите разходи се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа.
 • Инвеститорите следва да създават и поддържат заетост, пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект, представляваща нетно увеличение на броя на служителите в предприятието, която се поддържа за минимален период от 5 години за голямо предприятие/ 3 години за МСП.
 • Придобитите активи са нови и закупени при пазарни условия от лица, независими от инвеститора. Инвестициите, получили сертификат за клас, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез: • съкратени срокове за административно обслужване (за клас „А“ и „Б“); • индивидуално административно обслужване (за клас „А“); • възможност за придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти при преференциални условия (за клас „А“ и „Б“); • финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура (за клас „А“и два или повече инвестиционни проекта от клас „Б“); • финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, заели новите работни места, свързани с инвестициите (клас „А“ и „Б“). Насърчаване на инвестициите във всички отрасли: сертификати за приоритетен инвестиционен проект.

Приоритетни инвестиционните проекти за България, са тези които се отнасят до всички сектори на икономиката и са особено важни за нейното развитие или това на определени региони.  Те трябва да отговарят на определените със закона изисквания за минимален размер на инвестициите от 100 млн. лв. и 200 заети работни места, който може да бъде намален при приоритетен инвестиционен проект за изграждане на индустриална зона, на технологичен парк, за приоритетен инвестиционен проект във високотехнологичните и базирани на знания услуги, както и във високотехнологични дейности от преработващата промишленост и/или в общини с високо ниво на безработица. Приоритетните инвестиционни проекти могат да се ползват от всички насърчителни мерки, предвидени за инвестициите, получили сертификат за клас, както и от следните мерки: • прехвърляне или учредяване на ограничени вещни права върху имоти от държавни и общински дружества на цени, по-ниски от пазарните; 5 • предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в образование и научни изследвания и инвестиции в преработващата промишленост; • институционална подкрепа и публично-частно партньорство.

Свържете се с нас

Данни за Контакт

За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:

ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив

Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net

Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net

Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net

Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net

Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net

Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net

Свържете се с нас

Пишете НиСъгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.