Европейски проекти и фондове

ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

За Успешен
Бизнес в България

Основни проекти

     

Спечелени проекти в процес на изпълнение

   
БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСТ ФУТУРА БГ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия
Договор BG16RFOP002-3.002-0129
Наименование на проектното предложение: Повишаване на енергийната ефективност в КАСТ ФУТУРА - БГ ЕООД
Общ бюджет: 2 775 307,95 лева
БФП – 50 % 1 387 653,98 лева
Дейности: - Закупуване на автоматична линия за производство на бифиларни термодвойки – бр.; - Закупуване на влакнест лазер с дълги импулси – 3 бр.; - Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматична система за мониторинг, анализ и контрол на енергопотреблението; - Въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001.
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 29.12.2017 - 29.06.2019
   

Спечелени и изпълнени проекти

   
БЕНЕФИЦИЕНТ „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Добри и безопасни условия на труд
Договор BG05M9OP001-1.008-2471
Наименование на проектното предложение: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на наетите работници и служители в „Дзобеле България“ ЕООД
Общ бюджет: 331 075 лева
БФП – 80 % 264 860 лева
Дейности: - Осигуряване на транспорт за наетите лица от и до работно място за период от 12 мес.; - Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието; - Обучение на работниците и служителите за специфичните рискове на здравето; - Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства;
Населено място на изпълнение на проекта: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 01.06.2017 – 01.12.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „БУЛЛТЕК“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-0377
Наименование на проектното предложение: Обучение на заетите лица в Буллтек ООД, гаранция за просперитет
Общ бюджет: 181 362,50 лева
БФП – 100 % 181 362,50 лева
Дейности: - Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; - Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – Италиански език;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта:
БЕНЕФИЦИЕНТ „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ EООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-0348
Наименование на проектното предложение: Обучение на наетите работници и служители в Дзобеле България ЕООД
Общ бюджет: 138 700,00 лева
БФП – 50 % 69 350,00 лева
Дейности: - Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; - Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица.
Населено място на изпълнение на проекта: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив
Период на изпълнение на проекта:
БЕНЕФИЦИЕНТ „МБМ МЕТАЛУЪРК“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-0309
Наименование на проектното предложение: „МБМ МЕТАЛУЪРК“ ООД
Общ бюджет: 105 425,00 лева
БФП – 100 % 105 425,00 лева
Дейности: - Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица; - Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – Италиански език;
Населено място на изпълнение на проекта: Русе
Период на изпълнение на проекта:
БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“ „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Договор BG16RFOP002-2.002-0522
Наименование на проектното предложение: Развитие на управленския капацитет на "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите и система зауправление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015
Общ бюджет: 125 500 лева
БФП – 70 % 87 500 лева
Дейности: - Закупуване и внедряване на ERP система; - Закупуване и внедряване на хардуер; - Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015; - Ре-сертификацията на система за управление на качеството в съответствие с новата версия на БДС EN ISO 9001:2015;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 22.03.2017 - 22.09.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „БУЛЛТЕК“ ООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“ „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Договор BG16RFOP002-2.002-0384
Наименование на проектното предложение: Развитие на управленския капацитет на „Буллтек“ ООД чрез закупуване, внедряване и въвеждане в експлоатация на иновативна интегрирана система за управление на бизнес процеси и производство ERP и CRP
Общ бюджет: 240 000 лева
БФП – 70 % 168 000 лева
Дейности: - Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015; - Закупуване, лицензиране и внедряване на Интегрирана система за управление на бизнес процеси, отчетност и планиране на производство ERP и CRP система; - Закупуване и внедряване на хардуер;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 20.03.2017 – 20.09.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „СИКЮРИТИ ГРУП 3Д“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“ Добри и безопасни условия на труд
Договор BG05M9OP001-1.008-1026
Наименование на проектното предложение: Високо ниво на безопасност на труда и добра работна среда в Сикюрити груп 3 Д ООД
Общ бюджет: 135 993,00 лева
БФП – 100 % 135 993,00 лева
Дейности: -Разработване, адаптиране и въвеждане на системи заразвитие на човешките ресурси в предприятието; - Обучение на работници и служители; - Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 15.08.2017 – 15.03.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Подобряване на производствения капацитет в МСП
Договор BG16RFOP002-2.001-0799
Наименование на проектното предложение: Повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на „Еф Джи България“ ЕООД
Общ бюджет: 232 010,00 лева
БФП – 70 % 162 406.96 лева
Реализирани дейности: - Доставка на машини за производство на пружини – 2 бр.; - Доставка на фурни – 2 бр.;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 05.07.2016 - 12.09.2017
БЕНЕФИЦИЕНТ „МАРЦИА БАГС“ ООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Подобряване на производствения капацитет в МСП
Договор BG16RFOP002-2.001-0798
Наименование на проектното предложение: Инвестиции за устойчив растеж
Общ бюджет: 614 349.6 лева
БФП – 60 % 368 609.80 лева
Реализирани дейности: - Закупуване на машини и оборудване необходимо за производствени процеси
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 20.06.2016 -20.10.2017
Свържете се с нас

Данни за Контакт

За да се свържете с нас използвайте контактната форма или на адрес:

ул. Княз Александър I Батенберг № 42, 4000 Пловдив

Джузепе Де Франческо
Тел: +359 889 315 660
defrancesco@globgroup.net

Стефан Тодоров
Тел: +359 897 887 988
todorov@globgroup.net

Силвия Топчиева
Тел: +359 893 668 122
topchieva@globgroup.net

Красимира Демерджиева
Тел:+359 897 089 810
demerdzhieva@globgroup.net

Пиетро Луиджи Гиa
Тел: +359 898 610 066
impexgroup@impexgroup.net

Марко Гиa
Тел: +39 349 341 7573
ghia@globgroup.net

Свържете се с нас

Пишете НиСъгласявам се, че доброволно изпращам своите данни.