64% от подадените проекти на млади фермери ще се борят за финансиране

64% от подадените проекти на млади фермери ще се борят за финансиране

От всички приети 2 632 проекта на последващо разглеждане подлежат общо 1 686 проекта

64% от всички подадени заявления за подпомагане по подмярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ще бъдат обработени, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Фондът е приключил предварителната проверка на подадените проекти за съответствие с критериите за подбор.

От всички приети и оценени в съответствие с критериите 2 632 проекта с общ размер на финансова помощ близо 129 млн. лв. на последващо разглеждане подлежат общо 1 686 проекта за над 82 млн. лв. (64%). Те попадат в рамките на 120% от размера на бюджета, определен със заповедта за прием, увеличен с шест проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане.

Всички проекти са били оценени съгласно изискванията на Наредба № 14 от 28.05.2015 год. за прилагане на подмярката за новия програмен период, уточняват от пресцентъра на ДФЗ.

В рамките на 120% от бюджета на последваща обработка подлежат проектите, получили над 29,27 точки. Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки тук.

Приемът на проекти започна в края на юни, като за първи път земеделците получиха възможност да подават заявленията си онлайн.

Източник: investor.bg

financing