Европейски проекти

Нашата цел е Вашият просперитет!

Services

Глобал Бизнес Груп е Вашият доверен партньор при изготвянето и управлението на европейски проекти. Екипът обединява високо квалифицирани специалисти в различни области и дългогодишен професионален опит най-вече по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Човешки ресурси“ и ОП „Развитие на селските райони“.
Подготовката и изпълнението на Европейски проект е комплексен процес, при който екипът на Глобал Бизнес Груп, следва следните стъпки за успешен резултат:

предоставяне на навременна и актуална информация за предстоящите процедури: запознавайки се с намеренията на нашите клиенти, ние своевременно ги информираме за очакваните покани и условията по тях;

пред проектно проучване: това е един от ключовите моменти, по време на който нашите експерти събират предварителна информация за предприятието, до каква степен отговаря на предварително заложените условия и изисквания на поканата, както и доколко желаната инвестиция или дейност е допустима за реализация;

изготвяне на проектно предложение: разписване на проектното предложение, подготовка на подкрепящи документи и декларации;

проследяване процеса на оценка: нашата работа не приключва с подаването на проектното предложение. Във времето от входирането на проектното предложение до обявяване на финалните резултати, ние се ангажираме да следим процеса на оценка на комисията и евентуалното представяне на допълнителни документи или информация, изискана от оценителната комисия;

реализиране на одобрения проект: с одобрение на проектното предложение, съдействаме за подготовка на документи за подписване на договор за предоставяне на БФП и участваме в изпълнението на заложените дейности и постигане на индикаторите;

техническо и финансово отчитане на проекта: важен момент, при цялостното изпълнение , правилното изготвяне на които зависи 100% плащане на БФП.

Основни проекти

 

 

Спечелени проекти в процес на изпълнение

 

БЕНЕФИЦИЕНТ „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“
Добри и безопасни условия на труд
Договор BG05M9OP001-1.008-2471
Наименование на проектното предложение: Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на наетите работници и служители в „Дзобеле България“ ЕООД
Общ бюджет: 331 075 лева
БФП – 80 % 264 860 лева
Дейности: – Осигуряване на транспорт за наетите лица от и до работно място за период от 12 мес.;
– Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието;
– Обучение на работниците и служителите за специфичните рискове на здравето;
– Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства;
Населено място на изпълнение на проекта: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 01.06.2017 – 01.12.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСТ ФУТУРА БГ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия
Договор BG16RFOP002-3.002-0129
Наименование на проектното предложение: Повишаване на енергийната ефективност в КАСТ ФУТУРА – БГ ЕООД
Общ бюджет: 2 775 307,95 лева
БФП – 50 % 1 387 653,98 лева
Дейности: – Закупуване на автоматична линия за производство на бифиларни термодвойки – бр.;
– Закупуване на влакнест лазер с дълги импулси – 3 бр.;
– Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматична система за мониторинг, анализ и
контрол на енергопотреблението;
– Въвеждане и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001.
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 29.12.2017 – 29.06.2019
БЕНЕФИЦИЕНТ „БУЛЛТЕК“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“
Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-0377
Наименование на проектното предложение: Обучение на заетите лица в Буллтек ООД, гаранция за просперитет
Общ бюджет: 181 362,50 лева
БФП – 100 % 181 362,50 лева
Дейности: – Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната
квалификация на заети лица;
– Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – Италиански език;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта:
БЕНЕФИЦИЕНТ „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ EООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“
Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-0348
Наименование на проектното предложение: Обучение на наетите работници и служители в Дзобеле България ЕООД
Общ бюджет: 138 700,00 лева
БФП – 50 % 69 350,00 лева
Дейности: – Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната
квалификация на заети лица;
– Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица.
Населено място на изпълнение на проекта: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив
Период на изпълнение на проекта:
БЕНЕФИЦИЕНТ „МБМ МЕТАЛУЪРК“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“
Обучение на заети лица
Договор BG05M9OP001-1.021-0309
Наименование на проектното предложение: „МБМ МЕТАЛУЪРК“ ООД
Общ бюджет: 105 425,00 лева
БФП – 100 % 105 425,00 лева
Дейности: – Предоставяне на професионално обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната
квалификация на заетите лица;
– Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – Италиански език;
Населено място на изпълнение на проекта: Русе
Период на изпълнение на проекта:

 

Спечелени и изпълнени проекти

 

БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“
„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Договор BG16RFOP002-2.002-0522
Наименование на проектното предложение: Развитие на управленския капацитет на „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД чрез въвеждане на ERP система за
управление на ресурсите и система зауправление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015
Общ бюджет: 125 500 лева
БФП – 70 % 87 500 лева
Дейности: – Закупуване и внедряване на ERP система;
– Закупуване и внедряване на хардуер;
– Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015;
– Ре-сертификацията на система за управление на качеството в съответствие с новата версия на БДС EN ISO 9001:2015;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 22.03.2017 – 22.09.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „БУЛЛТЕК“ ООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“
„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Договор BG16RFOP002-2.002-0384
Наименование на проектното предложение: Развитие на управленския капацитет на „Буллтек“ ООД чрез закупуване, внедряване и въвеждане в
експлоатация на иновативна интегрирана система за управление на бизнес процеси и производство ERP и CRP
Общ бюджет: 240 000 лева
БФП – 70 % 168 000 лева
Дейности: – Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015;
– Закупуване, лицензиране и внедряване на Интегрирана система за управление на бизнес процеси,
отчетност и планиране на производство ERP и CRP система;
– Закупуване и внедряване на хардуер;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 20.03.2017 – 20.09.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „СИКЮРИТИ ГРУП 3Д“ ООД
Програма/Процедура ОП „Развитие на човешките ресурси“
Добри и безопасни условия на труд
Договор BG05M9OP001-1.008-1026
Наименование на проектното предложение: Високо ниво на безопасност на труда и добра работна среда в Сикюрити груп 3 Д ООД
Общ бюджет: 135 993,00 лева
БФП – 100 % 135 993,00 лева
Дейности: -Разработване, адаптиране и въвеждане на системи заразвитие на човешките ресурси в предприятието;
– Обучение на работници и служители;
– Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 15.08.2017 – 15.03.2018
БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Подобряване на производствения капацитет в МСП
Договор BG16RFOP002-2.001-0799
Наименование на проектното предложение: Повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на „Еф Джи България“ ЕООД
Общ бюджет: 232 010,00 лева
БФП – 70 % 162 406.96 лева
Реализирани дейности: – Доставка на машини за производство на пружини – 2 бр.;
– Доставка на фурни – 2 бр.;
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 05.07.2016 – 12.09.2017
БЕНЕФИЦИЕНТ „МАРЦИА БАГС“ ООД
Програма/Процедура ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Подобряване на производствения капацитет в МСП
Договор BG16RFOP002-2.001-0798
Наименование на проектното предложение: Инвестиции за устойчив растеж
Общ бюджет: 614 349.6 лева
БФП – 60 % 368 609.80 лева
Реализирани дейности: – Закупуване на машини и оборудване необходимо за производствени процеси
Населено място на изпълнение на проекта: Пловдив
Период на изпълнение на проекта: 20.06.2016 -20.10.2017